ISSN-e: 1699-2407

e-ISSN: 1699-2407
https://doi.org/10.3145/EPI

Revista internacional de
Información y Comunicación
indexada por WoS Social Sciences Citation Index (Q2),
Scopus (Q1) y otras bases de datos